ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "10% ОТСТЪПКА"

 

Период на кампанията: 30 май - 12 юни 2018 г.

Раздел 1. ОРГАНИЗАТОР ЗА ПРОМОЦИЯ

Чл. 1 Организатор на "10% отстъпка" е компанията „ПЕ ПЕ ТЕ ПРИ ПУР ТОА БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 203602310, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, бул. Джеймс Баучер № 114, офис.Б -2 представлявано от  Максим Иванов Иванов, в качеството си на представител (прокурист).

 

Чл. 2 Настоящите  Официални правила са достъпно безплатно на следния електронен адрес: www.ppt.bg, както и физически в търговските обекти на Организатора.

Раздел 2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Чл. 3 В кампанията "10% отстъпка" може да участва всяко физическо лице, което е достигнало 18-годишна възраст.

Чл. 4 Участието в кампанията изисква пълно, изрично и недвусмислено познаване и приемане на настоящите официални правила.

Чл. 5 Организаторът си запазва правото да изменя настоящите правила по всяко време и измененията ще влязат в сила след публикуването им на www.ppt.bg .

Раздел 3. ПЕРИОД И МЯСТО НА РАЗВИТИЕ

Чл. 6 Кампанията "10% отстъпка " започва от 30 май 2018, 09:00ч. (включително) и продължава до 12 юни 2018, 20:00ч. (включително) в магазина на Организатора, находящ се в гр. Казанлък.

Чл. 7 Промоционалната кампания не се провежда в онлайн магазина на Организатора, на www.ppt.bg.

Раздел 4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

Чл. 8 При направена покупка в магазина на организатора в гр. Казанлък в периода на промоцията и представяне на талон, даващ право на 10% отстъпка (Приложение № 1), клиентът получава 10% от крайната сума на покупката си.

Приложение № 1

 

За Организатора:

..................................

(Максим Иванов Иванов)