I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите общи условия („ОУ“) уреждат правилата за използването на сайта www.ppt.bg („сайта“), включително онлайн пазаруването в него.

2.1. Продавач („продавач“) по договори за покупко-продажба от разстояние във връзка с извършваните в сайта онлайн покупки от клиенти е „ПЕ ПЕ ТЕ ПРИ ПУР ТОА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД („продавача“), дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203602310, ДДС №: BG 203602310, седалище и адрес на управление и място, където търговецът осъществява стопанската си дейност: София 1407, кв. Лозенец, бул. "Джеймс Баучер" 114, офис Б-2, имейл: sales@ppt.bg, тел. 02 492 51 93.

2.2. Продавачът има право да използва подизпълнители във връзка с описаните в настоящите ОУ дейности, за което клиентът дава своето съгласие, а продавачът отговаря за действията на подизпълнителите си като за свои собствени действия.

3.1 Долуописаните термини имат следните значения в настоящите ОУ:
3.1.1.Клиент – всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта по какъвто и да е начин, вкл. разглеждането му, онлайн пазаруване и др. В случай на направена онлайн поръчка и/или сключен договор за покупко-продажба от разстояние клиентът има качеството на купувач. В случаите, когато е приложимо, клиентът има качеството на потребител по смисъла на българския Закон за защита потребителите.
3.1.2.Акаунт – част от сайта, която е персонализирана за всеки отделен клиент и съдържа негови данни и в която всеки отделен клиент влиза (login) със собствено потребителско име (username) и парола (password).
3.1.3.Поръчка – едностранно действие от страна на клиента, съставляващо набор от действия, които клиентът извършва на електронно устройство с цел избор на стоки, предлагани в сайта, и изпращането на заявка към продавача за покупка на същите.
3.1.4.Договор – сключения от разстояние договор между продавача и клиента за покупко-продажба на стоки, предлагани в сайта, към който договор са приложими настоящите ОУ.

4.1. Настоящите ОУ са задължителни за всички клиенти.
4.2. Всеки клиент, който използва сайта по какъвто и да е начин, изразява съгласие с и приема безусловно настоящите ОУ.
4.3. Всеки клиент, който не е съгласен с настоящите ОУ, е длъжен незабавно да напусне и спре използването на сайта по какъвто и да е начин.

5.1. Настоящите ОУ могат да бъдат променяни по всяко време чрез актуализирането им в сайта. Тези промени влизат в сила незабавно, считано от публикуването им на сайта, и са задължителни за всеки клиент.
5.2. Продавачът няма задължение да информира клиента за промени в и актуализации на ОУ.
5.3. Клиентът има право по всяко време да се информира за гореописаните промени чрез проверка в сайта.
5.4. Версията на ОУ, която ще се прилага за конкретна клиентска поръчка, ще бъде тази, която е публикувана в сайта към момента, в който клиентът завършва и изпраща до продавача поръчката си.

6.1. Авторските права върху цялото съдържание на сайта принадлежат на продавача и каквато и да е графична, текстова или друга информация не може да бъде копирана без изричното писмено съгласие на продавача.
6.2. Независимо дали и по какъв начин използва сайта, клиентът няма право да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от съдържанието на сайта, освен с изричното писмено съгласие на продавача.
6.3. Клиент, който посещава сайта и е приел настоящите ОУ, може да разглежда цялото му съдържание и да публикува връзки към сайта.

ОТГОВОРНОСТ

7. Клиентът носи отговорност за опазването на поверителността на данните, съдържащи се в неговия акаунт, както и на потребителското име и парола за достъп до акаунта, и е изцяло отговорен за всички действия, извършвани от неговия акаунт.

8.1. Всички изображения в сайта могат леко да се различават от действителността, което се дължи на същността и спецификите на фотографските устройства и респ. екрана на устройството на клиента, чрез които са заснети и респ. се възпроизвеждат заснетите изображения и продавачът не носи отговорност за разлики, които се дължат на гореописаните причини.
8.2. Изображенията, характеристиките или цените на продуктите, описани в сайта, могат да бъдат променяни от продавача по всяко време и клиентът се задължава да провери същите непосредствено преди да направи поръчка онлайн.

9.1. Всички стоки в сайта се продават до изчерпване на количествата и продавачът не носи отговорност за стоки, чиято наличност е била изчерпана и клиентът не е могъл да закупи.
9.2. Клиентът няма право на обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от продавача, че ще достави стоката не е спазена, освен ако не са налице законови основания за това.

10.1. Продавачът си запазва правото да откаже, да обслужва или прекрати обслужването на клиент, който демонстрира лошо държание или използва нецивилизован и агресивен език.
10.2. Продавачът има право изцяло по свое усмотрение и без да има задължение да информира клиента да ограничи достъпа на същия до сайта, вкл. временно да блокира или за постоянно да изтрие акаунта му, или да откаже обслужване на клиент.
10.3. В горните случаи единствената отговорност на продавача е да възстанови получената от клиента сума, съставляваща цената на поръчаната, но недоставена от продавача стока.

11.1. Сайтът може да съдържа връзки към други сайтове, които продавачът не администрира и за чието съдържание не носи отговорност.
11.2. Връзките към други сайтове се предоставят единствено за удобство на клиента и посещението или използването им не съставлява нито задължение за клиента, нито препоръка от страна на продавача.
11.3. Клиентът се съгласява, че посещение или използване на горецитираните други сайтове е изцяло на негов риск.

12.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било вреди, причинени на електронно устройство на клиент, вкл. за вируси или други зловредни програми, които биха могли да заразят или повредят електронното устройство на клиент вследствие на достъпа на клиент до сайта или на неговото използване.
12.2. Продавачът не носи каквато и да е отговорност в какъвто и да било случай за вреди (включително, но не само вреди вследствие на загуба на данни, претърпени вреди, пропуснати печалби и др.), които могат да са резултат от използването, или от невъзможността да се използва информацията, представена на сайта, дори и в случай, че продавачът е бил предварително предупреден за възможността да произтекат вреди.

13. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.

14. Във всички възможни случаи, в които продавачът носи отговорност спрямо клиент, същата е ограничена до стойността на поръчаните и/или закупени от клиента стоки.

ОНЛАЙН ПОРЪЧКИ В САЙТА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

15. Поръчки в сайта могат да бъдат правени само от лица, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение, и които имат адрес в България.

16.1. Клиентът може да пазарува онлайн и да прави поръчки в сайта като добави избрани от него стоки в количката за пазаруване чрез натискането на бутона Добави в количката.
16.2. След натискането на бутона Добави в количката, ще се добавят избраните от клиента видове и количество стоки.
16.3. За завършване на поръчката клиентът трябва да натисне бутона Завърши поръчката.
16.4. В непосредствена близост до бутона Завърши поръчката се съдържа информация за основните характеристики на стоките, крайната цена на стоките с включени всички данъци и такси, както и всички допълнителни разходи за доставка.
16.5. На последния бутон в сайта, който следва да бъде натиснат от клиента, за да завърши и изпрати до продавача поръчката и извърши плащане, се съдържа изрично потвърждение, че поръчката е свързана със задължение за плащане от страна на клиента („поръчка със задължение за плащане" или друга съответна недвусмислена формулировка, от която става ясно, че извършването на поръчка води до задължение за плащане от страна на клиента).
16.6. С натискането на горния бутон поръчката се счита за завършена и изпратена от клиента до продавача. Със завършването и изпращането на поръчката клиентът разрешава на продавача да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка. В случай на осъществяване на връзка по телефон, клиентът разрешава на продавача да записва телефонните разговори.

17.1. Договорът за покупко-продажба на стоки от разстояние във връзка със завършена и изпратена от клиента до продавача поръчка се счита за сключен при получаване на потвърждение, изпратено от страна на продавача до клиента, че поръчката е приета успешно и поръчаните от клиента стоки ще бъдат доставени.
17.2. Клиентът не дължи каквито и да е допълнителни разходи за използване на средство за комуникация от разстояние за сключването на договора.

18.1. Преди да завърши и изпрати поръчката, клиентът следва да провери коректността на всички предоставени от него данни, както и данните и характеристиките на поръчваните стоки.
18.2. В случай, че констатира некоректни данни, клиентът е длъжен да натисне бутон "Редактирай поръчката", след което да коригира съответните данни.
18.3. Със завършването и изпращането на поръчката клиентът потвърждава, че всички данни са коректни.

19.1. В случай на констатирани некоректни данни продавачът уведомява клиента, който има право изрично да потвърди поръчката при коректни параметри или да се откаже от нея.
19.2. В случай, че клиентът се откаже от поръчката, продавачът се задължава да възстанови получената от клиента сума, съставляваща цената на поръчаните стоки.

20.1. При завършването и изпращането на поръчка клиентът е длъжен да предостави на продавача цялата необходима информация за издаването на фактура от продавача в съответствие с действащото законодателство.
20.2. Продавачът издава фактура на името на клиента за всяко плащане по направена поръчка и закупена стока, а клиентът се съгласява да получи фактурата едновременно с доставката на стоката.

21.1. Продавачът има право изцяло по свое усмотрение и без да има задължението да информира клиента за причините за това и/или да го обезщети по какъвто и да е начин във връзка с това, да не потвърди завършена и изпратена от клиента и/или откаже потвърдена от продавача поръчка.
21.2. В горния случай продавачът се задължава да уведоми клиента и да възстанови на последния платената от него покупна цена на поръчаните стоки.
21.3. В горните случаи единствената отговорност на продавача е да възстанови получената от клиента сума, съставляваща покупната цена на поръчаните стоки.

22.1. Продавачът предлага всички стоки на сайта с гаранция за съответствие на стоката с договора за покупка, в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на стоката.
22.2. Гаранционните сертификати, в случай, че такива се издават за закупената от клиента стока, се доставят заедно със стоката.
22.3. Независимо от гореописаната търговска гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителска стока с договора за продажба съгласно чл.112 и сл. от българския Закон за защита на потребителите (ЗЗП) и клиентът, в случай, че е потребител по смисъла на ЗЗП, може да предяви рекламация на основание законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

ЦЕНИ, РАЗНОСКИ И ПЛАЩАНИЯ

23. Всички цени на стоките в сайта са в лева (BGN), крайни и с включен ДДС.

24.1. Продавачът предлага три начина на плащане при онлайн покупки в сайта:
- онлайн - чрез кредитна или дебитна карта;
- наложен платеж - плащане на куриера при доставяне на стоката;
- по банков път - превод по банковата сметка на продавача.

25. Цената на услугата по доставка на поръчаните от клиента стоки е посочена непосредствено до цената на поръчаните от клиента стоки и с потвърждаването на направената от него поръчка, клиентът потвърждава съгласието си с размера и заплащането на цената на услугата по доставка на поръчаните от него стоки.

ДОСТАВКА

26.1. Продавачът, извършващ доставки на стоки по настоящите ОУ, извършва доставки само на територията на България.
26.2. Продавачът се задължава да доставя поръчаните стоки чрез куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС на адрес, посочен от клиента или до офис на куриерската фирма.

27. Продавачът е длъжен да осигури подходящо опаковане на стоките и изпращането на всички съпътстващи ги документи.

28.1. Срокът за доставка се посочва при потвърждаването на поръчката и е ориентировъчен и инструктивен, но продавачът следва да осигури доставянето на поръчаните от клиента стоки максимално бързо, в срок не по-късно от 30 дни, считано от сключването на договора, освен ако страните са уговорили друго.
28.2. В случай, че поръчаните стоки не бъдат доставени в срок до 30 дни, клиентът има право да развали договора и отмени поръчката си и получи обратно платената от него покупна цена.

29.1. Собствеността върху стоките се прехвърля с физическото им предаване на клиента, в случай, че последният е заплатил пълната покупна цена и разноските, свързани с доставката й.
29.2. Предаването на стоките се удостоверява с подписа на клиента на документите, предоставени от куриера, който доставя стоките.

30.1. Клиентът е длъжен да прегледа стоките в рамките на 14 календарни дни след получаването им и ако не отговарят на изискванията, да уведоми незабавно продавача. Ако клиентът не направи това, стоките се смятат за одобрени и приети без забележки.
30.2. Ако при доставката пратката е в лошо състояние или изглежда опаковката да е отваряна, клиентът следва да откаже поръчката и да се свърже с отдела за обслужване на клиенти на продавача чрез изпращане на имейл до: sales@ppt.bg

31.1. При доставка, куриерът ще се свърже с клиента, за да потвърди адреса за доставка. Ако в този интервал клиентът няма да бъде на адреса, който е регистрирал при поръчката, същият може да поиска от куриера да му достави пратката на друг адрес или в офис на куриера и/или в друг интервал от време, а всички допълнителни куриерски услуги във връзка с това, клиентът се съгласява да бъдат за негова сметка, макар да не са били изрично посочени в поръчката.
31.2. В случай, че куриерът не е успял да установи контакт с клиента, след като го е потърсил 3 пъти на посочения от клиента адрес, договорът ще се счита за автоматично и без покана и предизвестие развален по вина на клиента и пратката ще бъде върната обратно към продавача.

ПРАВО НА ОТКАЗ

32.1. Настоящият раздел и правата в него са приложими само по отношение на потребители по смисъла на § 13, т.1 от българския Закон за защита на потребителите.

32.2. Настоящият раздел и правата в него не са приложими по отношение на договори:
- за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
- за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
- за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
- за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
- за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
- за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
- за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
- при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
- за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
- за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
- сключени по време на публичен търг;
- за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
- за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

33.1. За целите на настоящия раздел клиентът може да заяви недвусмислено решението си да се откаже от договора, като използва формуляра за връщане на стока или се свърже с нас на имейл: sales@ppt.bg или телефон: +359 2/492 51 93.
33.2. Отказът следва да бъде изричен, изпратен до и получен от продавача.
33.3. Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора.

34.1. Клиентът има право да се откаже от договора и върне закупена стока в рамките на 14 календарни дни от получаването на същата, без да посочва причини за това и без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на куриерските разноски за връщане.
34.2. Когато клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, срокът за отказ тече считано от датата, на която клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от клиента, приеме последната стока, а при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части - считано от датата, на която клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от клиента, приеме последната партида или част.
34.3. Върнатите стоки трябва да бъдат запазени в оригиналния си вид, неизползвани, в същото състояние, в което са били, когато са били получени от клиента, в т.ч. стоките не трябва да са повредени, замърсени, изпрани, променяни или носени (освен да бъдат премерени), всички етикети или обозначения трябва да са на местата си, а придружаващите стоките аксесоари и документи трябва да придружават върнатите стоки.
34.4. Клиентът няма право на отказ при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (бельо, бански, чорапи, чорапогащи и др.).
34.5. В случай, че горните изисквания не бъдат спазени, продавачът си запазва правото да не уважи искането на клиента за отказ и връщане на стока.

35.1. Разходите по връщането на стока, поради отказ на клиента (вкл. поради съображения, свързани с номерацията, дизайна или други специфики на закупена стока) са за неговата сметка. Ако връщането на стока е в резултат на направена рекламация на същата стока (поради фабричен дефект на стоката или при изпратена от продавача различна от поръчаната стока и др.), разходите по връщането на стока са за сметка на продавача.
35.2. Стоката следва да бъде изпратена с най-евтиния вид стандартна доставка на куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС (тел. за връзка 1 7001 7001) или по друг начин физически върната от клиента на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която клиентът е съобщил на продавача за решението си да се откаже от договора, на следния адрес на продавача: Сграда City Office, Шосе Олтеницей, номер 2, сектор 4, Букурещ 041312, Румъния.

36.1. В случай, че клиентът направи отказ на цяла поръчка и същият бъде уважен от продавача, последният се задължава да върне на клиента всички суми, получени от клиента, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на клиента да се откаже от договора.
36.2. Продавачът не възстановява допълнителните разходи за доставка на стоките, когато клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от продавача.
36.3. Плащанията по възстановяване на покупната цена, заплатена от клиента, се осъществява по банкова сметка, посочена от клиента. Клиентът може да посочи банкова сметка на трето лице, по която да бъде възстановена покупната цена, като с посочването й изрично се съгласява, че с връщането на сумата по посочената от него сметка на трето лице, сумата ще се счита върната на клиента. В случай, че клиентът не разполага с банкова сметка на свое име, продавачът може възстанови платените суми чрез пощенски запис, на посочен от клиента адрес.
36.4. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен договор до получаването на стоките, които са изпратени обратно от клиента на продавача или докато клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

37.1. Клиентът се съгласява, че предоставените от него на продавача каквито и да е лични или други данни, в т.ч. информация за приятелите на клиента в социални мрежи и качените в същите графични или текстови материали и др., могат да бъдат използвани от продавача за всякакви законосъобразни цели, без да е необходимо продавачът да иска съгласието на клиента за обработването им във всеки отделен случай.
37.2. С предоставянето на свои данни на продавача клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват продавача или трети лица, които са партньори на продавача и/или са доставчици на маркетинг и/или други услуги.
37.3. Продавачът е регистриран както и като администратор на лични данни в Република България под № 416794 и обработва личните данни на клиенти при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за законни цели.
37.4. Продавачът обработва лични данни на клиенти с оглед индивидуализацията на техните акаунти, вкл. за целите на онлайн пазаруването, както и маркетингови и рекламни цели, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на клиента в сайта.

38.1. С попълването на данните си във формуляра за създаване на акаунт и/или завършването и изпращането на поръчка, клиентът декларира съгласието си неговите лични данни да бъдат включени в базата данни на продавача и дава изричното си съгласие да бъдат обработвани и използвани за горните цели.
38.2. Клиентът има право да промени личните си данни като направи съответните корекции в акаунта си в сайта или като изпрати изричен имейл до продавача.
38.3. Клиентът има право да получи информация по имейл от продавача дали и как се обработват личните му данни.
38.4. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни като изпрати изричен имейл до продавача.

39. Клиентът декларира, че е съгласен при използването на сайта да приема и получава текстови файлове, наречени „бисквитки“ (cookies), на продавача или на трети лица, които бисквитки се съхраняват в паметта на електронното устройство на клиента и могат да бъдат изтрити от последния по всяко време.

40.1. Сайтът използва плъг-ин на социалната мрежа Фейсбук, администрирана от Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, наричано по-нататък „Facebook”.
40.2. Тези плъг-ини могат да бъдат разпознати чрез логото на Фейсбук, буква „f” на син фон (на този сайт то съществува и като червено „f” на бял фон) или чрез символа „Вдигнат нагоре палец” („Thumbs up”), придружен от текста „Social plug in Facebook”.
40.3. При отварянето на сайта, Вашият браузър директно ще се свърже със сървърите на Facebook, и съдържанието на тези плъг-ини ще се изпрати директно от Facebook до Вашия браузър, при което продавачът няма да има влияние върху данните, които Facebook събира чрез тези плъг-ини.
40.4. Тези плъг-ини могат да се блокират чрез използването на определени добавки, налични за браузъра, който използвате. За повече информация относно Facebook плъг-ините, моля посетете https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
40.5. Посредством Facebook плъг-ините, използвани на настоящия интернет сайт, Facebook получава информацията, че сте посетили страницата, съдържаща плъг-ина, с който сте взаимодействали. Чрез взаимодействието Ви с тези плъг-ини, Facebook получава и запазва тези действия, а Вашият браузър изпраща тази информация директно към Facebook.
40.6. За повече информация по темата и обработката на личните данни, както и относно необходимите настройки, за да защитите личните си данни, моля посетете: https://www.facebook.com/about/privacy/.
40.7. Настоящият интернет сайт Ви предлага също възможността да се впишете във Вашия Facebook профил, за да улесните процеса на поръчване, при което се взема следната информация: имейл., име и фамилия, град, интереси и дата на раждане. Тези данни се използват само в помощ на процеса по правене на поръчка и за да може да Ви бъде изпратена пригодена специално за Вас маркетингова информация.
40.8. Дори и да не сте член на социалната мрежа Facebook, има вероятност Facebook да запази Вашия IP адрес.
40.9. Ако сте член на социалната мрежа Facebook и не желаете Facebook да събира информация за Вас чрез настоящия интернет сайт, необходимо е да затворите Вашия Facebook профил преди да посетите настоящия интернет сайт.

41.1. Сайтът използва социалната мрежа – платформата Google Plus, администрирана от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, U.S.A., наричано по-нататък “Google”.
41.2. Настоящият интернет сайт Ви предлага възможност да се впишете във Вашия Google+ профил, за да улесните процеса на поръчване, при което се взема следната информация: основана информация относно Вашия профил (име, адрес, снимка на профила, страна, език, времева зона, пол) и имейл адрес. Тези данни се използват само в помощ на процеса по правене на поръчка и за да може да Ви бъде изпратена пригодена специално за Вас маркетингова информация.
41.3. За повече информация, моля посетете: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

42.1. Сайтът използва Google Analytics, цифров инструмент за анализ, който принадлежи на Google. Методът на анализ, използван от Google Analytics се основава на модула за бисквитки, поставен в браузъра, който използвате.
42.2. Информацията относно използването на настоящия интернет сайт се събира чрез тези бисквитки (cookies) и се предава към сървърите на Google, където се съхранява. Google използва събраните данни, за да изготвя доклади относно използването на интернет сайтовете. IP адресът, изпратен от браузъра в рамките на Google Analytics не се свързва с друга информация в групата на Google.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

43.1. При противоречие на клаузи от настоящите ОУ с императивни норми на действащото законодателство, приложимо е действащото законодателство, дори конкретните клаузи от ОУ да не са изменени или отменени.
43.2. Нищожността на клауза от ОУ не води до нищожност на друга клауза или на ОУ като цяло.

44. Всички правнообвързващи съобщения между продавача и клиента се извършват в писмена форма, която се счита спазена при съобщения по имейл с потвърждение от насрещната страна или чрез писмо или куриерска пратка с обратна разписка.

45. Страните се задължават да не разгласяват в публичното пространство или преотстъпват на трети лица информация, получена при или по повод дейностите, предмет на настоящите ОУ.

46.1. Всички спорове, породени от тези ОУ или отнасящи се до допълнителни договори или споразумения към тях, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие.
46.2. Ако не бъде постигнато споразумение, споровете ще бъдат решавани пред компетентните румънски съдилища в Букурещ и приложимо ще бъде румънското законодателство.

ГАРАНЦИЯ - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящата гаранция се предоставя от търговеца „ПЕ ПЕ ТЕ ПРИ ПУР ТОА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с адрес: България, София 1407, кв. Лозенец, бул. "Джеймс Баучер" 114, офис Б-2 и осигурява всички права предоставени в Закона за защита на потребителите, като всички продукти предлагани в електронния магазин на сайта www.ppt.bg сa придружени с гаранционни сертификати.

„ПЕ ПЕ ТЕ ПРИ ПУР ТОА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предоставя Търговска гаранция за всички продукти за срок от 30 дни, считано от датата на покупката на съответната стока, а срокът за решаване на рекламации е 14 календарни дни от получаване на върнатата стока от продавача.
За всякакъв вид рекламация, Ви молим да попълните и да ни изпратите формуляра за рекламации, който можете да намерите тук и да изпратите стоката от рекламацията на посочения по-горе адрес чрез куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС.
Рекламация може да предявявате пред „ПЕ ПЕ ТЕ ПРИ ПУР ТОА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с адрес: България, София 1407, кв. Лозенец, бул. "Джеймс Баучер" 114, офис Б-2.
Гаранцията обхваща продукти поръчани и доставени на територията на Република България.
Рекламацията се удовлетворява чрез възстановяване на сума.

От търговска гаранция могат да се възползват само продукти, които са използвани и поддържани според инструкциите за употреба и инструкциите за поддръжка на етикета. Гаранцията обхваща възникнали дефекти в закупената стока, които не са причинени по вина на потребителя, в резултат на неправилна употреба или неспазване на инструкциите за правилна поддръжка на стоките, намиращи се на етикета. Гаранцията не покрива дрехи с отстранени етикети от вътрешната страна.

Инструкции за употреба:
Дрехите и обувките, които покрива настоящата гаранция, са предназначени за използване във всички обстоятелства, в които не могат да бъдат повредени по химичен или механичен път. Тогава когато се налага, продуктите се почистват или промиват съгласно инструкциите дадени на вътрешния етикет. Значението на знаците върху етикета на дрехите се намира на обратната страна. Използвайте само почистващи препарати, които отговарят на стандартите качества изисквани от международното законодателство по отношение на безопасността на употребата им.
Гаранцията се предоставя при условията, в които са били спазени инструкциите за употреба и поддръжка.

В случай на неоснователно искане за предоставяне на гаранция, „ПЕ ПЕ ТЕ ПРИ ПУР ТОА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, си запазва правото да откаже на потребителя удовлетворяване на рекламацията.

Инструкциите за поддръжка на дрехи ще намерите тук.

Важно! Заключителни разпоредби
Според Закона за защита на потребителите, потребителят разполага с 14 календарни дни да се оттегли от договора от разстояние или договора извън търговските пространства без да се налага да мотивира решението си и без да понесе разходи освен тези посочени в чл.54, ал.3 и чл. 55.
Гаранцията се предоставя само на клиенти, закупили стока от „ПЕ ПЕ ТЕ ПРИ ПУР ТОА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, но не и на трети лица.
Търговската гаранция не ограничава правата на потребителите, произтичащи от чл. 112 до 115 от Закона за защита на потребителите, а именно:
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
значимостта на несъответствието;
възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.