I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия

Разпоредбите на настоящите Общи условия се прилагат за всички продажби на стоки от Дружеството ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД чрез уеб сайта www.ppt.bg.

Преди използването на този уебсайт, моля, прочетете внимателно всички правила и условия за ползване, изложени в настоящите Общи условия като с тяхното приемане изразявате разбиране и възприемане на всичките им разпоредби. В този смисъл, възприемането, във всякаква фаза на използване на уебстраницата, на настоящите условия означава те да се приемат в тяхната цялост, без възражения, безвъзвратно и изисква договор между страните. За да се отстрани всякакво съмнение, приемането на общите условия предполага цялостно възприемане на начина за продажба от страна на ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД, както е описано в настоящия регламент, и в резултат на всякакви материали, публикувани в уеб страницата www.ppt.bg, като потребителите са единствените в състояние да вземат решение за неговото използване или неупотреба.

Информациите на този сайт са на български език, без да се изключва представянето им на други езици, съгласно законовите разпоредби, по избор на Дружеството ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД. Достъпът до и използването на този Сайт е предмет и се урежда от всички приложими закони и разпоредби и предполага приемане на настоящите общи условия, включително всички правила и други условия, изложени тук и достъпни на Сайта, съгласно измененията постъпили с течение на времето (”Общите условия"). Моля, прочетете внимателно "Общите условия". Ако не сте съгласни с условията на ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД, моля, не посещавайте този сайт. Ако продължите да използвате нашия Сайт www.ppt.bg, ние ще приемем, че сте приели тези Общи условия.

Дружеството ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД си запазва правото по всяко време да направи промени на този Сайт и на ”Общите условия”, чрез публикуването им на Сайта без предизвестие. Важните промени, които могат значително да променят съдържанието на правните отношения, ще бъдат съобщени по подходящ начин. Потребителите се съветват да проучат подробно Общите условия, а също така начина, по който уебсайтът работи, разбирайки и приемайки, че ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД не може да бъде отговорно за евентуалните последици при условия, различни от обхванатите от този документ.

Използването на този уеб портал предполага: а) приемане на условията за продажба, т.е. за закупуване на продукти и / или услуги, което означава специфичното съдържание на правните отношения; б) обработката на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните - GDPR); в) други условия, произтичащи от този документ или други актове, сключени между страните;

Дружеството ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД не поема отговорност за неподходящо функциониране или визуализация на информацията или изображенията, показани на този сайт, поради техническата способност на устройствата, използвани за достъп до него.

Дружеството ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД си запазва правото да променя, редактира, изтрива, спира временно или прекратява, временно или постоянно, Сайта и / или информацията, материалите, продуктите и / или услугите, които са достъпни чрез него.

Този уебсайт е сертифициран и отговаря на стандартите TRUSTED. За допълнителна информация посетете https://www.trusted.ro/blog/2011/04/28/ce-trebuie-sa-stii-despre-un-site-pe-care-vezi-logo-ul-trusted /.

Дружеството ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД е българско дружество, собственик на уебсайта www.ppt.bg сайт и на всички права върху интелектуалната собственост и правата на автора на съдържанието му, по силата на закона, което има правото да променя и актуализира по всяко време съдържанието на уебсайта, правилата за поверителност, реда и условията за ползване, по силата на настоящия регламент, като потребителите имат задължение да се информират редовно върху реда и условията за ползване на уебсайта. Раздел Общи условия може да бъде променен последователно, с цел да се подобрят трайно услугите, предоставeни чрез интернет страницата, заради промяна на всякакви елементи, свързани с функционалността на уебсайта или начина на неговото използване, както и с цел да се адаптират политиките на уебсайта към действащото законодателство. Услугите, договорени по време на срока на валидност на една версия на ”Общите условия”, остават валидни до изчерпване на предмета на договора за продажба или за услуги. Така че ние призоваваме всички заинтересовани страни периодично да проверят тези ”Общи условия”, да ги проучат щателно и съответно да решат използват ли или не услугите, предлагани от ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД чрез уеб сайта www.ppt.bg. ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД няма да бъде отговорно за никакви оплакване / иск след приемане на ”Общите условия”.

Дружеството ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД си запазва правото да ограничава достъпа на трети страни до своите услуги и да изтрива сметка на всеки потребител в обоснован случай, когато счита, че достъпът до уебсайта и съществуването на сметката могат да накърнят по някакъв начин законните или търговските си интереси. Следователно, ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД си запазва правото да откаже да си сътрудничи с потребители, които имат неподходящо поведение или нецивилизован и агресивен език.

Настоящият регламент е приложим за всички потребители на уебсайта, независимо от начина, по който го използват, включително за потребителите които решат да закупят стоки или услуги, без да се регистрират.

 

1. Определения

С оглед на най-доброто и най-уеднаквено тълкуване на ”Общите условия” за ползване на уебсайта, както и на правата и задълженията, произтичащи от тяхното приемане, следните условия се тълкуват, както следва:

В интерес на настоящите общи условия следните термини се определят, както следва:

(а) бенефициент / потребител = всяко физическо или юридическо лице, което подава поръчка на доставчика чрез този сайт; специфичните разпоредби за защита на потребителя ще се прилагат изключително за физически лица, с изключение на професионални организации.

(б) доставчик = Дружеството ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД, българско юридическо лице със седалище в България, гр.София, ж.к. Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 114, офис Б-2, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 203602310, с фискален регистрационен код BG203602310, Телефон: 024925193, , електронна поща: office@ppt.bg;

(в) продукти = стоки / услуги представени на този сайт, които ще бъдат доставени / предоставени от доставчика на потребителя, по договора между тях;

(г) поръчка = електронно съобщение между клиент и доставчик, чрез което доставчикът се съгласява да продаде и достави поисканите продукти, а получателят се съгласява да закупи и да плати за поръчаните продукти;

(д) договор от разстояние = поръчка, направена от клиента, потвърдена и валидирана от доставчика.

 

2. Авторски права и интелектуална собственост

Марката "PPT - Preturi Pentru Tine (Цени за Тебе)"[p1]  е запазена марка, регистрирана в Държавната служба за изобретения и търговски марки в Румъния (OSIM) под номер 124574 от 27.06.2013 г., като последната регистрирана марка на PPT, обхващата повечето от предлаганите на пазара продукти и услуги. Следователно, нарушаването на правата върху интелектуалната собственост, принадлежащи на Preturi Pentru Tine S.R.L. (Цени за Тебе ООД) произвежда правни последици съгласно закона.

Патримониалните авторски права върху цялото съдържание на този уебсайт принадлежат изцяло на ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД и не могат да бъдат копирани или използвани без предварителното писмено съгласие на собственика.

Лицата които посещават този уебсайт имат правото да преглеждат цялото му съдържание и да вмъкват връзки (линкове) към този уебсайт на други търговски или рекламни сайтове. Доколкото уебсайтът www.ppt.bg показва реклами или търговски линкове, принадлежащи на трети страни, чието съдържание не може да бъде пряко контролирано от Собственика, той не носи отговорност за съдържанието им или за евентуални нарушения на правата върху интелектуалната собственост.

В случай че потребителите идентифицират потенциални нарушения на интелектуална собственост или авторски права във връзка с www.ppt.bg, моля, информирайте ни на office@ppt.bg. Дружеството ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД ще положи всички необходими мерки, за да реши всяко искане, колкото е възможно по-скоро, както и да осъществява предварителна проверка. Също така ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД си запазва правото да инициира действие или да предприеме правни действия, за да запази или защити авторските права или интелектуалната собственост, които му принадлежат.

 

3. Сигурност и лични данни

От 25 май 2018 г., по отношение на защитата на личните данни, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните - GDPR);

”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД ("Доставчик" в качеството на Оператор), както е определено от Регламента, е организирано под формата на дружество с ограничена отговорност, което притежава и управлява уеб портала www.ppt.bg. В осъществяването на този предмет на дейност, Дружеството събира, обработва и съхранява лични данни.

Данните за оператора са:

”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД, българско юридическо лице със седалище в България, гр.София, ж.к. Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 114, офис Б-2, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 203602310, с фискален регистрационен код BG203602310, Телефон: 024925193, , електронна поща: office@ppt.bg;

Данни на надзорния орган:

 

Комисия за защита на личните данни

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Тел .: 0877467305

Електронен адрес: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

 

Условия за обработка на лични данни:

Обработването на лични данни от Оператора се извършва при следните условия:

Като се има предвид профилът на дейността на Оператора, има възможност да поискаме и обработваме следните категории лични данни, определени съгласно Регламента: (а) име и фамилия на физическото лице; б) единен граждански номер; (в) домашен адрес, както и всички други пощенски адреси, които потребителите предоставят на Оператора за обработка; г) адреса на електронната поща, както и всички други имейл адреси, които регистрираните потребители предоставят на Оператора за обработката; д) телефонен номер; е) други лични данни (да се посочват за всеки отделен случай);

В случай на връщане на продуктите, ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД  (Операторът) ще обработва лични данни като банкова сметка, домашен адрес или адрес за връщане, име и фамилия, телефонен номер, данни, които страните считат за необходими и достатъчни за постигане на целта на обработката и за които посоченото лице изразява съгласие чрез приемане на Общите условия;

Събирането на лични или специални данни се извършва чрез: (a) Регистрация на уеб сайта www.ppt.bg; б) приемане на данни / информация чрез електронна поща или други форми на електронни съобщения; в) предоставяне от страна на потребителя на лични или специални данни по какъвто и да е начин; г) други средства, разумно произтичащи от упражняването на предмета на дейност;

Целите на събирането на лични и / или специални данни от страна на оператора, са следните: (а) регистриране в уеб портала; (б) осъществяването на предмета на правното отношение между ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД и Потребителя; (в) изготвяне на фактури, разписки и други фискални документи, които изискват използването на лични данни; (г) обработка на обжалвания / оплаквания / искове / несъответствия и т.н. (д) изготвяне, от страна на Оператора, на собствена софтуерна база данни за управление на клиентите и нейното зареждане на собствен или наемен сървър, с ограничена цел да управлява своите ресурси; Настоящите софтуерни програми, както и онези които ще се използват в бъдеще от Оператора са законно задържани и имат собствени гаранции и системи за сигурност; (е) съобщаване до потребителите, ако те са дали тяхното съгласие според регламента или според закона в сила в момента на съобщаването; ж) прехвърляне на данни към дружества от групата с изрична цел за осъществяване на предмета на договора за продажба;

За приемане на периодични съобщения под формата на обща информация в тясна връзка с обекта на дейност на Оператора, се изисква потребителите да изразят своето съгласие веднъж по регистрация като потребител на уеб сайта www.ppt.bg, а в случай че те искат изтриване на сметката, съобщения повече няма да бъдат предавани. Подобно на регистрираните потребители, посетителите на уебсайта www.ppt.bg, които решат да закупят продукти / услуги без регистрация, ще трябва да даде своето съгласие веднъж и ще могат да го отменят, като използват функциите на уебсайта.

Доставчикът, като Оператор, не прехвърля лични данни извън Европейския съюз.

Доставчик, като Оператор, в преследване на предмета на дейност и с цел да се гарантира продажба на стоки за потребителите и / или предоставяне на услуги към тях, предава лични данни на упълномощени лица, както следва: (а) за обработка на онлайн плащания на разплащателни процеси и / или банкови институции, които от своя страна са поели твърд ангажимент да спазват Регламента; б) с цел предоставяне на услуги за изпращане на поръчки, събиране на сумите, представляващи изплащането, на куриерски компании или на българска поща; в) на изпълнители / подизпълнители на дружеството ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД, които според съществуващите договорни задължения между страните, обработват лични данни, като например, но без да се ограничаваме до: уебсайт хостинг услуги, процесор финансово-счетоводни документи, фирмени счетоводни / правни услуги;

В процеса на продажба на продукти / предоставяне на услуги Операторът ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД заявява, че: (а) няма да използва лични или специални данни на потребителите за други цели освен тези изрично съобщавани на тях, като за всяка обработка, която надхвърля целите, изброени по-горе Операторът щe потърси изричното писмено съгласие на съответните потребители; (б) ще запази пълна конфиденциалност по отношение на личните и/или специалните данни на ползвателите по отношение на трети лица, с изключение на целите, произтичащи от обхвата на предмета на дейност, за които потребителите са изразили съгласието си изрично чрез приемане на Общите условия; (в) Личните и/или специалните данни обработени от Оператора ще се съхраняват, както следва: (i) на компютърни устройства на персонала на Оператора, свързани към интернет; (II) На сървърът, който хоства уеб портал www.ppt.bg (III) На мобилни устройства, използвани от персонала на Оператора, в резултат на използването на електронна поща на тези устройства; (iv) на физически (печатни) носители, в архива на Оператора, ако това е приложимо; (г) Операторът ще поддържа архивите за период не по-кратък от датата на прекратяване на правното отношение. Правят изключение документите, които съдържат лични и/или специални данни за които законът предвижда задължението да се пазят за определен период от време, по-дълъг или по-кратък от този деклариран от Оператора. Така или иначе, доколкото обработката и съхранението на лични данни вече не е оправдано разумно, Операторът предприема всички необходими мерки за тяхното заличаване или, съответно, унищожаване, в оптимални условия за конфиденциалност и сигурност; (д) До личните и/или специалните данни обработени от Оператора ще имат достъп: (i) съдружници и управители, борд на директорите на Оператора; (ii) персонал с правомощия при управлението на уебсайта и базите данни, членовете на IT отделите и счетоводството; (iv) обществени власти с контролни правомощия при упражняване на техните законови правомощия; (v) трети лица със собствен персонал или сътрудници, които получават документи, съдържащи лични и/или специални данни в стриктно упражняване на предмета на дейност; (vi) банкови или небанкови финансови институции, доколкото документите, съдържащи лични или специални данни, се нуждаят от специален отчет към тях, с цел да теглят кредит или други банкови или финансови продукти; (e) Операторът предприема всички необходими мерки, свързани с неговата собствена дейност, за да могат личните и/или специалните данни да получат защита, според регламента. Никое друго лице освен изброените по-горе, няма да има достъп до лични данни. Въпреки това, ако Операторът установи ситуация, в която лични или специални данни на потребителите достигнат до неоторизирани лица, които не са упълномощени, той ще предприеме всички мерки за тяхното информиране и/или за информиране на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) съгласно Регламента;

Право на потребителите да потърсят информация или действия от страна на Оператора:

Всеки път, по време на обработката и / или съхранение на лични или специални данни, потребителите имат право: (а) да изисква предаване от Оператора, в писмен вид, на информация за обработваните лични данни, които той притежава, както и колко дълго тези данни ще са в притежание на Оператора с цел на обработка или съхранение; (б) да поиска заличаването на обработваните от оператора лични или специални данни, от неговите записи, архиви, устройства по всяко време на договорното правоотношение, при условие за предоставяне на предлаганите услуги. Посочва се също, че получената от трети лица информация, в съответствие с Регламента и това споразумение, не може да бъде оттеглена и вече не подлежи на каквото и да е задължение от страна на Оператора; (в) правото "да бъдеш забравен", създадено с регламента, по силата на което членовете могат да поискат заличаване / унищожаване и / или възстановяване / пренасяне на лични и / или специални данни / информация, с изключение на документите и / или информация, прехвърлени на трети страни съгласно Регламента и Реда и Условията или за които Операторът има правно задължение за съхранение, както и, но без да се ограничава до: фактури, разписки, счетоводна документация; (г) да се иска потвърждение на Оператора, в писмена форма, на неговото съответствие с изискванията, изразени от потребителите; в това отношение отбелязваме, че операторът е длъжен да отговори на искането им не по-късно от 30 дни, с изключенията предвидени в регламента.

Минимална възраст на бенефициентите

Минималната възраст за използване на портала www.ppt.bg е 16 години. Изискването за възрастта трябва да бъде изпълнено към момента на регистриране на потребителя в портала или съответно в момента на поръчката, без да се регистрира. Приемайки тези Общи условия, потребителят декларира на своя отговорност: а) че отговаря на минималната възраст и следователно в момента на регистрацията /подаването на поръчката е навършил 16 години; б) минималните данни, необходими за записване / подаване на поръчки, са реални;

Ограничение на отговорността:

Доколкото потребител на уебсайта формулира искания за изтриване и / или възстановяване на информация или на документи, както и за ограничаване на използването на определени лични или специални данни, тези ситуации могат да повлияят на качеството на услугите, предоставяни от Оператора, могат да влошат изпълнението на предмета на договора или могат да причинят вреди на потребителите поради неупражняване от Оператора на процедурите съгласно методологията на уеб сайта. При тези обстоятелства въпросните потребители напълно поемат последиците от такива решения, материализирани от искания до Оператора, или от ограничение / отказ за обработката на лични / специални данни.

Потребителите напълно разбират, че дейността на Оператора генерира предпоставките за обработка и / или съхранение на лични или специални данни при условията, предвидени в регламента и в настоящите Общи условия, а липса на съгласие в това отношение може да доведе до невъзможност или намаляване на услугата или ограничаване на нейното качество / количество. Целта на обработването на лични данни не може да бъде постигната по друг начин, освен чрез събиране, обработка и съхранение, в съответствие с настоящите Общи условия.

Приемането на Общите условия представлява изрично и свободно съгласие на определено лице и дава на Оператора правото да обработва и съхранява лични или специални данни, при целя и условията, посочени по-горе. Също така, приемането на настоящите Общи условия потвърждава, че въпросните потребители са прочели и разбрали неговите разпоредби, са формулирали всички въпроси, за които са получили задоволителни отговори на достъпен и ясен език, в съответствие с принципа на прозрачност.

Потребителите на уебсайтове са отговорни за поверителността на данните за достъп до собствения профил, каквито са потребителско име и парола, както и за дейности / действия, извършени на уебсайт www.ppt.bg. Ако има подозрения, че по различни причини, за които е или не е отговорен съответния потребител, конфиденциалност на достъпните данните е била компрометирана, той незабавно следва да уведоми Оператора за блокиране на достъпа до профила, след като Оператора ще генерира възможно най- бързо нов набор от данни. Всеки потребител е отговорен за използването на лични данни. Операторът не изисква единен граждански номер за идентифициране, следователно той не може да е отговорен за съобщаването на ЕГН на инициатива на трети страни. За издаване на счетоводните документи, Oператорът изисква минимални данни според закона. Осъществяване и опит за осъществяване на неоторизирани операции на този сайт, включвайки наред с останалото: неправилна употреба, злоупотреба с, неоторизиран достъп, изменение, копиране на информация за продажбата им, блокиране на достъпа ще бъде предмет на жалба с последствено прилагане на санкции. ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД уважава и прави всички възможни опити да защити правото на личен живот на своите потребители, в зависимост от спецификата на уебсайта.

 

3.1 Бисквитки

Този уебсайт използва "бисквитки". "Бисквитките" са малки текстови файлове, обикновено криптирани, използвани за подобряване на потребителския опит при достъп до уеб сайт, и се съхраняват в директории на уеб браузъра, чрез които имате достъп до уебсайт. Що се отнася до правилата за "бисквитки", потребителят, използвайки функциите на уебсайта www.ppt.bg, може да избере да ги деактивира. Деактивирането на "бисквитките" води до опит по-малко адаптиран към навиците на потребителя и в същото време безличен.

Бисквитките позволяват да събиране на информация за потребителя (IP адрес, време, продължителност и местоположение на посещението, използван браузър и версия, операционна система, резолюцията на устройството, от което е достъпен сайта и т.н.). Тези бисквитки се използват от Дружеството ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД с цел подобряване на услугите, предлагани на своите клиенти и потребители, както и за маркетингови цели.

За допълнителна информация относно "бисквитките" и тяхното използване, Дружеството ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД препоръчва да посетите http://www.allaboutcookies.org/.

 

3.2 Ремаркетинг

Ремаркетингът, известен също като ретаргетинг, е метод за онлайн рекламиране, чрез който търговците се опитват да привличат вашето внимание, ако напуснете сайта без да купувате или да постигнете цел.

Ремаркетингът е възможен с помоща на "бисквитките" или пикселите, кодове на Javascript, които маркират и следят посетителите на уебсайта, където и да се намират в интернет. По този начин можете да видите персонализирани банери (публикувани от нашата компания или нашите сътрудници) на сайтовете, които посещавате по-късно.

Ремаркетингът се създава с помощта на рекламни мрежи, като в момента най-обширната мрежа е Google AdWords. ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД изисква потребителите изрично да се съгласят да използват тези инструменти за онлайн рекламиране, а потребителят ще се върне към опцията и ще може да деактивира опцията за ремаркетинг, като използва функциите на сайта www.ppt.bg.

 

3.3 Facebook

Този уебсайт използва плъгини на социална мрежа Facebook.com, управлявани от Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, САЩ, наричано по-долу "Facebook".

Тези плъгини могат да бъдат разпознати по логото на Facebook, "f" на син фон (на този сайт също е представен като черно "f" на бял фон) или по символа" Thumbs up "заедно с "Social Plugin на Facebook ".

С достъп до този уебсайт вашият браузър ще се свърже директно със сървърите на Facebook, като съдържанието на тези плъгини се предава директно от Facebook до вашия браузър, без ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД да оказва влияние върху данните, които Facebook събира чрез тези плъгини. Facebook Inc. представя свои собствени гаранции относно начина и границите на обработката на личните данни, които могат да бъдат разгледани чрез достъп до уебсайта www.facebook.com.

Тези плъгини могат да бъдат блокирани с помощта на някои добавки (add-on), налични за браузъра, който използвате.

За повече информация относно плъгините, използвани от Facebook, моля, посетете https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Използвайки плъгините на Facebook на този уеб сайт, Facebook получава информацията, че вие сте осъществили достъп до страницата, на която е добавен плъгинът, с който взаимодействате. Чрез взаимодействие с тези плъгини Facebook получава и запазва тези действия, като браузърът Ви предава тази информация директно на Facebook.

За повече информация относно целта и обработката на данни, както и относно настройките, необходими за защита на вашите лични данни, моля, посетете https://www.facebook.com/about/privacy/.

Този уебсайт ви предлага възможността да влезете във вашия Facebook акаунт, за да улесни процеса на поръчка, като се вземат следните данни: имейл адрес, име, фамилия, град, интереси и дата на раждане. Тези данни се използват само за улесняване на процеса на поръчване и за да получите персонализирана информация за конкурсите, новини и оферти на ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД.

Дори ако не сте член на социалната мрежа Facebook.com , има възможност тя да запази вашия IP адрес.

Ако сте член на социалната мрежа Facebook.com и не искате тя да събере данни за вас чрез този уеб сайт, трябва да излезете от профила си на интернет страницата Facebook.com преди влизането си в този сайт.

 

3.4 Google+

Този уебсайт използва платформата на социална мрежа Google Plus, управлявана от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ, наричана по-долу "Google".

Този уебсайт ви позволява да влезете в профила си в Google+, за да улесни процеса на поръчка, като се взема следната информация: основна информация за профила Ви (име, адрес и снимка на потребителския профил, държава, език, часова зона, пол) и вашия имейл адрес. Тези данни се използват само за улесняване на процеса на поръчване и за да получите персонализирана информация за конкурсите, новини и оферти на Дружеството ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД.

За повече информация, моля посетете https://www.google.com/+/policy/pagesterm.html.

 

3.5 Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, инструмент за цифров анализ, принадлежащ на Google. Методът за анализ, използван от Google Analytics, се основава на "бисквитките", зададени в уеб браузъра, който използвате.

Информацията за използването на този уебсайт се събира чрез тези "бисквитки" и се прехвърля на сървър на Google Group, където се съхранява. Google ще използва събраната информация, за да генерира отчети за използването на уеб страници. IP адресът, предаван от уеб браузъра в Google Analytics, няма да бъде свързан с друга информация от Google Group.

 

3.6 Информационен бюлетин

Информационния бюлетин е имейл / SMS, който ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД изпраща до списък на абонати, за да съобщава полезна за абонатите информация.

Абонирането за нюзлетъра ви позволява да получавате информация за нови продукти, намаления, събития или конкурси организирани от ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД по електронната поща / телефон..

За да се абонирате за нашия информационен бюлетин трябва само да попълнете вашият имейл адрес в поле "Абонирайте се за нашия нюзлетър и разберете новини и нови оферти" на началната страница и натиснете бутона вдясно от полето за попълване, а след това ще получите съобщение за потвърждение на абонамента.

Когато се абонирате за информациония бюлетин, вие приемате получаването на търговска информация, както чрез електронния адрес, така и по телефонен номер използван при поръчката.

При прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните - GDPR), ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД като Оператор, изисква изрично съгласие за извършване на търговски съобщения, както и ще обработва, съхранява и, ако е необходимо, предава лични данни само в ограничен обхват посочен в съответствие с настоящите Общи условия.

Ако съгласието е било отдадено преди прилагането на Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и отговаря на изискванията на регламента, потребителите ще продължават да получават търговски съобщения. Също така потребителите имат възможност да се отказват от решението за абониране, като деактивират опцията за информационния бюлетин чрез използване на специфичната функция на уебсайта www.ppt.bg или от тялото на предаваното съобщение.

4. Поръчване

Подаването на поръчка от ваше име чрез този сайт включва приемането на общите условия, наложени от ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД, така както са представени на този сайт. Подаването на поръчки се регулира от законодателството на България и Европейския съюз относно договорите от разстояние.

Подаването на поръчка за продукти през този сайт не е обусловено и не ви задължава да създавате или да притежавате потребителски акаунт.

Дружеството ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД не поема отговорност за способността на физически или юридически лица, съгласно българското законодателство, да сключват договори от разстояние.

Поръчката се счита за завършена и договорът за продажба се сключва, когато потребителят получи потвърждението по електронната поща, изпратено от ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД. Потвърждаващият имейл съдържа уникалния номер на поръчката, поръчаните продукти, данни за контакт на ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД, както и вашите лични данни и адрес за доставка.

Дружеството ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД Ви уведомява по електронната поща, когато поръчката ви бъде обработена, в срок до 2 дни след подаването на поръчката.

 

5. Начини за плащане

Дружеството ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД ви предлага три начина да плати за поръчаните продукти:

• плащане в брой на куриера при доставка на пакета;

• чрез платежно нареждане (банков превод) както за физически лица, така и за юридически лица.

 

6. Гаранция за продукта

”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД продава само нови продукти, неизползвани, оторизирани от всеки производител.

”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД предоставя за продуктите продавани чрез този сайт, гаранциите предвидени от законодателството на  и Европейския съюз.

”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД предоставя за продаваните продукти както гаранция за съответствие, така и търговска гаранция, предвидени от законодателството.

”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД не обуславя правата на клиентите относно закупеният продукт от съхранението и / или представянето на опаковката на продукта.

 

6.1. Гаранция за съответствие

Всеки продукт предлаган от ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД се ползва от гаранция за съответствие според законовите разпоредби. ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД ще отговори на писмените уведомления от страна на клиентите, относно несъответствието на продукта, като предприеме мерки за поправка или замяна на несъответстващия продукт в зависимост от наличността му в запаса на доставчика.

Уведомлението за несъответствие ще бъде направено в писмена форма от получателя в рамките на 2 месеца от датата на доставка на несъответстващия продукт и ще включва името и фамилия, идентификационните данни на получателя, името на продукта и неговия код, вписани във фактурата, цената на продукта и несъответствието му, желанието за обезщетяване (поправка / подмяна / възстановяване на цената).

Уведомлението за несъответствие може да бъде изпратено по пощата, на адреса на доставчика или по електронна поща на sales@ppt.bg. Устното оплакване не се разглежда и не задължава доставчика.

Считат се за несъответстващи продуктите, които по време на доставката:

• не съответстват на описанието, направено от продавача;

• нямат същите качества (размер, състав на материала, цвят и т.н.) като продуктите, представени от доставчика;

• не отговарят на целта, за която обикновено се използват.

Продуктът ще бъде поправен / заменен или цената ще бъде възстановена в рамките на 14 календарни дни от датата, на която доставчикът е получил уведомлението за несъответствие и несъответстващия продукт. Разходите за поправка / замяна на продукта (включително таксите за връщане на несъответстващите продукти, таксите за доставка на продукта който заменя несъответстващя продукт) ще бъдат за сметка на ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД.

Ако продуктът не може да бъде ремонтиран или заменен, Доставчикът ще уведоми получателя за това и ще му върне разходите за доставка / връщане на продукта, ако те са платени от клиента.

6.2. Търговска гаранция

Гаранционният срок за продуктите е 30 календарни дни, а срокът за решаване на недостатъците е 14 календарни дни съгласно българското законодателство. Наличието на търговска гаранция не засяга правата на потребителя, установени от законодателството на България и Европейския съюз.

 

7. Гаранция за цените

Показваната цена на продуктите, предлагани на този сайт, включва данък за добавена стойност - ДДС (20% от стойността на продукта, съгласно българското данъчно законодателство). ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД се задължава да актуализира стойността на ДДС съгласно правните разпоредби в България, без предварително уведомление.

Показваната цена на продуктите не включва таксата за доставка, която зависи от стойността на подадeната поръчка и се изписва в секцията "Условия" в раздел "8.1. Разходи за транспорт ".

Покупната цена, отпечатана на фактурата, ще бъде същата като тази, която е показана на сайта, когато се подава поръчката и се съобщава в електронната поща за потвърждение на поръчката.

Ние си запазваме правото да променяме цената на продуктите без предизвестие, но поемаме отговорност стойността на Вашата поръчка да не се променя след потвърждение от нашите оператори.

 

8. Доставка на поръчки

Доставката на поръчки се извършва само на територията на България чрез куриерската фирма Econt Express, на адреса за доставка, попълнен от клиента при подаването на поръчката. ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД не поема отговорност за точността на данните, за доставката и за последиците на грешни доставки, които могат да възникнат в резултат на погрешно / непълно попълване на данните от получателя.

За да сте сигурни, че поръчаните продукти се доставят на желания от вас адрес, трябва да се посочат поне следните данни за доставка: Държава, Окръг, Град / Село, Пълно име на улицата, Пощенски код, Блок, Вход, Апартамент.

Ако при доставка опаковката е развалена или отворена, моля, откажете поръчката и се свържете с отдела за връзки с клиенти или изпратете имейл на sales@ppt.ro.

 

8.1 Срок за доставка

Поръчката Ви ще бъде обработена и доставена възможно най-скоро.

Срокът за доставка е между 24 - 72 часа от потвърждаването на поръчката чрез електронна поща / SMS / телефон от един от нашите оператори.

Ако има голям брой поръчки на сайта, си запазваме правото да удължим срока за доставка с още 24 до 48 часа.

Внимание! В събота, неделя и празнични дни не се доставят поръчки.

 

8.2 График за доставка

Доставките са от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа. Преди доставката ще бъдете уведомени от един от куриери на Econt Express, за да потвърдите адреса за доставка.

Ако през това време не сте на адреса за доставка, можете да поискате доставката да бъде направена на друг адрес или да посочите друг часов интервал, в който се намирате на посочения адрес.

 

9. Връщане на продукт и възстановяване на сумата

Само продукти, които са в същото физическо състояние, в което се доставят: няма следи от употреба, пълна цялост (ако имаше етикети/стикери трябва да бъдат върнати), без разкъсвания и с всичките документи (оригинали или копия) които ви бяха изпратени.

Дружеството ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД предпочита за връщане на дефектни или повредени продукти по време на гаранционния период или за връщане на получените по-грешка продукти Българската поща (видът на пратката трябва да бъде "вътрешни пощенски пакети"), като това е стандартният вид доставка, предлаган от професионална организация.

Дружеството ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД приема връщане по всякакъв начин / куриерска фирма, ако изразете желание да се откажете от договора в срок от 14 календарни дни, без някаква причина, в случай връщане на дефектни продукти или продукти, получени по-грешка, като в този случай разходите за връщане се поемат от клиента.

От хигиенни съображения, не се приемат за връщане продукти от категория "бельо", а именно: бельо, боксерки, чорапогащи, сутиени и бански.

Пощенски транспортни такси са върнати само при условие, че получателят представи за доставчика фактурата получена от българаската поща чрез всички възможни средства (в пакета с продукти за връщане, по електронна поща, чрез лично съобщение във Фейсбук, и т.н.).

Ако бенефициентът избере други услуги за връщане на колета/ куриерски фирми, различни от българската поща, Дружеството ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД си запазва правото да не възстановява разходите за връщане на продуктите.

Внимание! Не се приемат колети, изпратени с възстановителна стойност.

Документите, изисквани от българската поща за изпращане на колет, са:

• формуляр за пратка, който трябва да попълнете правилно и четливо според изискванията (намират се в пощенските офиси);

• лична карта.

Ако искате да върнате един продукт трябва предварително да съобщавате писмено за това намерение по електронна поща, формуляр за контакт, формуляр за връщане, формуляр за отказ).

 

9.1 Право на отказ от договора

Дружеството ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД работя в съответствие с Директива на ЕС 83/2011 относно правата на потребителите и извънредната наредба на правителството №. 34/2014 (актуализирана) относно правата на потребителите в договорите, сключени с професионални организации, както и за изменение и допълнение на някои нормативни актове.

По-долу са изложени някои от основните въпроси, свързани с правото на отказ от договора.

Съгласно действащото законодателство отказът от покупка е приложим само за физически лица, юридическите бенефициенти нямат право да денонсират едностранно договора, като действащото законодателство се отнася само за физически лица.

Всички термини, включени в този параграф, се тълкуват като термини, изразени в календарни дни.

Бенефициентът, физическо лице, може да ce откаже от договора, а именно - да върне продукт или да се откаже от услугата в рамките на 14 календарни дни от неговото прекратяване, без да се позовава на причини и без разходи, различни от разходите за доставка.

За отказ от договора, ние предлагаме следните методи:

(I) чрез уебсайта, формуляр за връщане;

(II) можете да отпечатате и да попълните следния документ: формуляр за отказ; формулярът може да бъде изпратен чрез румънската поща или да го сканирате и да го изпратите на e-mail sales@ppt.bg.

Препоръчваме да включите номера на поръчката или номера на фактурата, както и номера на банковата сметка (включително името на титуляра на сметката), на която да се извърши възстановяването. Съгласно закона е необходима ясна декларация за вашият отказ от въпросния договор за придобиване.

Последствия на отказ от договора

След отказ от договора, ние ще възстановим всичките направени плащания, включително разходите за доставка, не по-късно от 14 дни от датата, на която сме били информирани за решението за отказ от договора. Възстановяването ще бъде извършено чрез банков превод.

”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД си запазва правото да отложи изплащането до получаването на продуктите или до момента на получаване на доказателства от получателя, че той изпратил продукти до фирмата продавач, като се взема предвид най-ранната дата.

 

9.2 Възстановяване на пари

След искането за връщане, получаването на върнатия продукт и изпълнението на условията за връщане, ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД ще върне по пощата или по банковата сметка на клиента стойността на върнатите продукти, включително разходите за доставка, ако те са били поети от бенефициента.

 

10. Жалби

За всякакви оплаквания, предложения, недоволство или въпроси, ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД моля да се свържете на e-mail sales@ppt.bg или да попълнете стандартния формуляр на този сайт в секцията "Контакт". Тъй като искаме да разрешим възможно най-бързо всякакви искания, оплаквания и недоразумения на нашите клиенти, ние Ви информираме, че срокът, в който Компанията отговаря на получените искания е 0-5 работни дни от получаването.

 

11. Форсмажор

Дружеството ”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД не може да носи отговорност за забавени пратки в следните случаи:

• случай на непредвидени събития: задръствания по пътищата, свлачища в близост до пътя, счупени мостове, пътни произшествия, механични проблеми, които могат да възникнат по време на транспорт и т.н .;

• природни бедствия: бури, пожари, наводнения, сняг или замръзване и др .;

• човешки причини: войни, обсада, стачки, революции и др.

 

12. Ограничаване на отговорността

”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД не носи отговорност за достоверността на данните, предоставени на потребителя или за каквито и да било грешки, провал, прекъсвания на потока от данни по някаква причина.

”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД не носи отговорност за щети на вашето устройство, независимо от неговия вид, в резултат на достъп до, използване на този сайт или изтеглянето на съдържанието му, нацяло или частично.

”Пе Пе Те При Пур Тоа България” ЕООД не носи отговорност за вреди (включително, но не само щети, произтичащи от загуба на данни, пропуснати ползи), произтичащи от използването или невъзможността за използване на информацията, съдържаща се в този сайт, дори ако компанията е предупреденa за възможността за такива щети. Компанията не поема отговорност за неподходящо функциониране / достъп до информация или изображения на този сайт, поради техническия капацитет на устройствата, използвани за достъп до тях.

Ние си запазваме правото да променя, редактира, изтрива, спира или прекратява, временно или постоянно, нашия уебсайт и / или информация, материали, продукти и / или услуги, достъпни през него.

 

13. Юрисдикция

Приложимото право е българското законодателство. Всички спорове относно тълкуването, изпълнението или прекратяването на настоящите общи условия ще бъдат решени по взаимно съгласие на страните (бенефициент и доставчик). В случай на невъзможност за постигане на споразумение между страните, спорът се решава от българските съдилища.

 

14. Прекратяване на договора

Този договор изтича в срок от 14 календарни дни, считан от датата, на която крайният потребител или трета страна, различна от превозвача, физически владее продуктите.