С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Дружеството „Пе Пе Те При Пур Тоа България“ ЕООД с ЕИК 203602310, представлявано от Лех Пшеминицки в качеството си на управител изтегля от пазара поради несъответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1272 / 2008 г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (наричан по-нататък „Регламент“) следния продукт – детергент Forbish Detergent Universal от 500 ml (наричано по-нататък „Продукт“).

         Продуктът не отговоря на изикванията на Регламента, тъй като в информационния лист за безопасност липсва препратка към телефонния номер на официалния консултативен орган, липсва информация относно квалифицирането на веществото или сместа, както и са установени несъответствия между информацията в информационния лист за безопасност и етикета на продукта.

         Предвид гореизложеното и възможността от пораждане на риск за потребителите „Пе Пе Те При Пур Тоа България“ ЕООД уведомява потребителите закупили продукта, че могат да го върнат във всеки един от обектите на „Пе Пе Те При Пур Тоа България“ ЕООД на територията на Република България срещу възстановяване на заплатената за продукта сума.